حضور شرکت مبتکران رسا طب ایرانیان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی ایران - تبریز1401  25 الی 28 مرداد 1401 

(تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و دارویی و آزمایشگاهی)